Kielce, św. Leonarda 1/7

Dofinansowania z Unii Europejskiej

 

3 września 2020 roku  SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY ELŻBIETA CHICHŁOWSKA-BIENIEK podpisała z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Umowę nr RPSW.02.05.00-26-0432/19-00 o dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie innowacyjnej usługi na rynek województwa świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”.

Cele projektu: zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek regionalny innowacyjnych produktów/usług dedykowanych gabinetom ortodontycznym i stomatologicznym, jak i pacjentom.

Wydatki całkowite: 199 779,48 zł

Wydatki kwalifikowalne: 199 533,48 zł

Wkład UE: 169 603,46 zł

Rozstrzygnięcie postępowania:
 
W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęło dla:
części Wewnątrzustny skaner ortodontyczny-1 komplet – 4 oferty, jedna
została odrzucona z powodu złożenia po upływie wyznaczonego terminu;
części Drukarka stomatologiczna 3d – 1 zestaw – 4 oferty, jedna została
odrzucona z powodu złożenia po upływie wyznaczonego terminu;
części Serwer NAS z 4 dyskami HDD – 1 zestaw – 3 oferty, jedna została
odrzucona z powodu złożenia po upływie wyznaczonego terminu, dwie z
powodu niespełnienia wymagań
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyższą liczbę punktów
uzyskała/została wybrana następująca oferta:
dla części: „Wewnątrzustny skaner ortodontyczny-1 komplet” Marrodent
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 119861,11 PLN netto,
dla części: „Drukarka stomatologiczna 3d – 1 zestaw” Marrodent spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 22276,42 PLN
 
 
Dziękuję wszystkim oferentom za udział w postępowaniu
 
Elżbieta Chichłowska-Bieniek

Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2020

 
W związku z realizacją przez SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY
ELŻBIETA CHICHŁOWSKA-BIENIEK projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP  pn.
„Wprowadzenie innowacyjnych usług na rynek województwa świętokrzyskiego”
zapraszam do składania ofert na dostawę następujących urządzeń:
a)    Wewnątrzustny skaner ortodontyczny-1 kpl.;
b)    Drukarka stomatologiczna 3d – 1 kpl.;
c)    Automatyczna myjka do modeli-1kpl;
d)    Komora UV do modeli- 1kpl.;
e)    Serwer NAS z 4 dyskami HDD – 1 zestaw.
 
Szczegóły zamówienia – zał.
 
Ogłoszenie jest także dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod
następującym linkiem:

Oferujemy

Leczenie ortodontyczne

Średni czas leczenia aparatami stałymi waha się pomiędzy 1,5 - lata. Wizyty kontrolne odbywają się co 6-8 tygodni. Aparatami ruchomymi leczymy dzieci w uzębieniu mieszanym (zęby mleczne i stałe) do okresu pełnej wymiany uzębienia (na zęby stałe), czyli do wieku ok. 12-13 r.ż. Wizyty odbywają się co 2-3 miesiące. Aparatami nakładkowymi leczymy młodzież i dorosłych po wcześniejszej kwalifikacji. Wizyty odbywają się co 4-5 tygodni.

Leczenie układu ruchowego

Prowadzimy leczenie: