Polityka Prywatności

1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.ortodonta.kielce.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.ortodonta.kielce.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny Elżbieta Chichłowska- Bieniek, ul. Św. Leonarda nr 1 lok.7 25-311 Kielce, tel. 41 331-98-49, mail: gabinet@ortodonta.kielce.pl

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu, miasto.

Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny Elżbieta Chichłowska- Bieniek przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes administratora;

b) realizacji i zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej usługi, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;

c) świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli art. 9 ust.2 lit. h RODO w związku z art.3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

d) realizacji obowiązków wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa oraz z Ustawy o Rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków ciążących na administratorze, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • do ich sprostowania,
  • do usunięcia,
  • do ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przenoszenia danych

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

a) w zakresie świadczenia usług zdrowotnych- co najmniej 20 lat o od końca roku, w którym dane zostały zebrane;

b) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami do momentu ich wygaśnięcia;

c) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata,

d) w zakresie rozliczeń finansowych- 6 lat.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. biuro księgowe, dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania strony) oraz podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w tym nadzoru i kontroli.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.ortodonta.kielce.pl jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się z gabinetem).

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej lekarza niezależnie od obowiązków wynikających z RODO.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Serwis www.ortodonta.kielce.pl stosuje tylko pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.ortodonta.kielce.pl/politykaprywatnosci/